จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า

บริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีการจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ชอบธรรมจากลูกค้า และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

  1. การแข่งขันที่เป็นธรรม
   1. บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม
   2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
   3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
   4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
  2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า
   1. ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
   2. คัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา
   3. มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
   4. ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล
  3. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
   1. บริษัทจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
   2. พนักงานของบริษัท มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า วิธีประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัท ลูกค้า หรือคู่ค้า
   3. พนักงานของบริษัท ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการทำงาน ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมายศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี
   4. พนักงานของบริษัทต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทโดยเด็ดขาด
  4. ารเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
   1. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
   2. การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินให้แก่พรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง การสนับสนุนที่มิใช่ตัวเงินจะรวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงาน
   3. ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องจัดทำหนังสือขออนุมัติ ระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
   4. พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง
 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทมีนโยบายดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสนับสนุนให้ พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจให้ถูกต้อง มีความโปร่งใสด้วยเช่นกัน พร้อมกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) และให้ถือเป็นระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยสมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2557

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

  1. บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  2. บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
  3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติสัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
  4. พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม สนับสนุนการสร้างศักยภาพเพื่อเพิ่มความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานพึงปฏิบัติ จัดให้มีการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งมีการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติต่อกันด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล โดยบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่ถือมีความสำคัญสูงสุดในการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
  2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ
  3. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
  4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินธุรกิจโดยการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงยึดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

  1. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุล
  2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเอง ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นบริเวณที่องค์กรจัดตั้งอยู่
  3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและควบคุม การปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน รวมถึงมีนโยบายและมาตรการลดการเกิดของเสีย และจัดให้มีการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม
  4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท การใช้ทรัพยากรไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงานของบริษัท โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือ ลดปริมาณคาร์บอนลง 2,000 ตันคาร์บอน

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

  บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของของบริษัทโดยผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริจาคหน้ากากอนามัยที่ผลิตเป็นผู้ผลิตให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดที่ตั้งบริษัทและจังหวัดข้างเคียง โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากับนักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

  การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและอุตสาหกรรม จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

  บริษัทมีกลยุทธ์และแนวทางสำหรับการขับคลื่อนองค์กรดังนี้

  1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี โดยให้มีการเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรที่มีประสบการณ์กับบุคลากรที่มีเทคโนโลยี บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในการขับเคลื่อนเละพัฒนาองค์กร โดยบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้เฉพาะทางเชิงลึก(Skills and Knowledges) ในเเต่ละหน่วยงานโดยเน้นให้มีการแบ่งปันความรู้เละประสบการณ์ระหว่างผู้ที่มีความรู้เชิงหลักการ เละผู้ที่มากประสบการณ์ หลังจากการฝึกอบรมในห้องเรียนเละการฝึกฝนหน้างานกับเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะมีการทดสอบเพื่อประเมินผลเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Indicators/ KPI) เก็บเป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ ต่อยอดความสามารถของพนักงาน (Radar Chart) ทั้งหน่วยงานฝ่ายผลิตเละฝ่ายสนับสนุน
   นอกจากการฝึกอบรมภายในองค์กร บริษัทสนับสนุนการจัดหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา ทั้งระดับอาชีวศึกษา เละระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) รวมถึงการรับนักศึกษา ปวส.เข้ามาฝึกอบรมในบริษัทและโรงงาน ทำงานแบบมีรายได้ ระหว่างภาคการศึกษา และจัดให้มีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี เละปริญญาโท ศึกษาเนื้อหาวิชาที่พัฒนาขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  2. การประยุกต์และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นไปตามทิศทางการขับเคลื่อนขององค์กร ภายใต้กรอบแนวคิด ARAI ซึ่งคือการ ประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) หุ่นยนต์ (Robot) กับสายการผลิตเละหน่วยงานสนับสนุนอื่นในองค์กร รวมถึงต่อยอดปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเครื่องจักรเละระบบ สามารถสั่งการเละควบคุมได้ในระยะไกล(Internet of Things)
  3. การนำเทคโนโลยีข้อมูล (Big DATA) มาใช้ในการบริหารและตัดสินใจ บริษัทมีการบริหารจัดเก็บข้อมูลเชิงระบบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางการผลิต ข้อมูลจากฝ่ายสนับสนุน ที่มีจำนวนมากจากแต่ละบริษัทย่อยแต่ละธุรกิจมารวบรวมไว้ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์แผนธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือเพิ่มผลผลิต รวมถึงการใช้เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยในปัจจุบัน บริษัทเริ่มจากการเก็บตัวเลขผลการผลิตจำนวนมากอย่างละเอียด นำมาวิเคราะห์ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นรายวัน สามารถรู้ต้นทุนการผลิต และความสามารถในการทำกำไร เพื่อที่จะนำไปต่อยอดเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ โดยทั้งนี้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่หน่วยงานนั้นๆพึงได้รับอย่างเหมาะสมยุติธรรม ตามผลงานเละผลประกอบการ
  4. การสร้างให้เป็นองค์กรเทคโนโลยี ทั้งในด้านการผลิต กระบวนการ และการบริการ จากกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมา บริษัทมีการจัดสรรงบประมาณในการลงทุน ค้นคว้า พัฒนา จนถึงซ่อมสร้าง เละติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องที่มีเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากการใช้งานจริง ตลอดจนการพัฒนาสายการผลิต และผลิตภัณฑ์ การบริการร่วมกับลูกค้า มุ้งเน้นสินค้าที่ทันสมัยเละเป็นมิตรต่อสิ่แวดล้อม งบประมาณดังกล่าวถูกจัดสรรเพื่อสร้าง ARAI Academy โรงงานที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการครบทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต หรือการทำงานที่ใช้อยู่จริงในแต่ละธุรกิจ ให้พนักงานได้เข้ามาฝึกอบรม ทบทวนความรู้ เละต่อยอดทักษะเดิมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น