จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในหลักจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุผลในการดำเนินธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม

รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีการส่งเสริมให้มีการใช้งานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างสุดความสามารถและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิด้วยความเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกอย่างมีมาตรฐาน มีการประเมินโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย สินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญด้วยความเสมอภาค และ คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานให้ความสำคัญต่อความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทเปิดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด และได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ พึงหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงาน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ มีมาตรการที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อการให้บริการแก่ลูกค้า

การดำรงฐานะทางการเงิน

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการวางแผนการจัดสรรเงินทุนให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและเพียงพอที่จะรองรับภาระผูกพันจากการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

การปฏิบัตต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาพและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ไม่กีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง บริษัทฯ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุและสถาบันการศึกษา คำนึงถึงสิทธิในร่างกาย ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของพนักงาน โดยให้เสรีภาพแก่พนักงานในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส