กฎบัตร

กฎบัตร

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ขนาดไฟล์ 1.76 MB

กฎบัตรเลขานุการบริษัท ขนาดไฟล์ 792.74 KB

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขนาดไฟล์ 3.2 MB

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ขนาดไฟล์ 1.15 MB

กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล ( CG ) สังคมและสิ่งแวดล้อม ( CSR ) ขนาดไฟล์ 983.51 KB

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ขนาดไฟล์ 144.25 KB

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขนาดไฟล์ 1.18 MB

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขนาดไฟล์ 1.2 MB

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขนาดไฟล์ 2.12 MB