กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
05 มิถุนายน 2563

มทส. - บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน

5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน โดยมี รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ มทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จากนั้นนคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์ ณ อาคารเครื่องมือ 1 – 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา