นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 25 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • Master of Finance Wharton School, University of Pennsylvania, USA
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 19/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • วิทยาการตลาดทุน วตท.14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : 517,000 หุ้น คิดเป็น 0.18%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
 • 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค เจ เค เอสเตท จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โคเซ็ค จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไนท์ คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีเอสบี 35 จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีเอสบี 5 จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฮ คิว ฟาร์มา จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเดเมีย จำกัด
 • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.แอล.เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทสวนส้มเชียงดาว จำกัด