นางสาวอัจฉรา นิวงษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์การทำงาน :
  • 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์