นายสุรชัย ชัยณรงค์

กรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ)
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
  • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
  • 2560 - 2563 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
  • 2553 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
  • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด
  • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด