ดร. อภิชาต ทองอยู่

กรรมการอิสระ


คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ชลบุรี การศึกษาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
 • สถาบัน Akademie Klausenhof, Germany ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) :ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
 • ที่ปรึกษาเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC)
 • คณะกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซี โมเดล
 • คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ (Thai Public Broadcast Service – TPBS) และประธานอนุกรรมการแผนงานการพัฒนาสังคมและการมีส่วนร่วม (TPBS)
 • คณะกรรมการ International for human and nature (IHN), Thai-Japan-Netherlands องค์กรเอกชนด้านความร่วมมือพัฒนาสังคม
 • ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ในโครงการ Villager’s program on Natural Resource and Environment Conservation in Thailand โครงการพัฒนาต้นแบบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน โดยธนาคารพัฒนาแห่งเอเซียกับรัฐบาลไทย
 • หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ธนาคารโลก (World Bank) ภูมิภาคอินโดจีน
 • อดีตเลขาธิการ FORUM 21