คณะกรรมการบริษัท

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นางชนิสา ชุติภัทร์

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

พล.ต.ท นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

พล.ต.ท นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการอิสระ

นายสมใจ เชาว์พานิช

นายสมใจ เชาว์พานิช

กรรมการอิสระ

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG / รองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

ประธานคณะกรรมการ ESG / กรรมการ / ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

ดร. อภิชาต ทองอยู่

ดร. อภิชาต ทองอยู่

กรรมการอิสระ

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการอิสระ