Activities

Back to news page
10 November 2018

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงุทนที่มาเยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดระยอง