Activities

Back to news page
10 October 2018

การศึกษาและเยี่ยมชม สายการผลิตบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด(มหาชน)

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น.นักศึกษาคณะบัญชีฯ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด(มหาชน)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าศึกษากระบวนการผลิต และนำไปปรับใช้กับการศึกษาด้านการบัญชีต่อไป