Activities

Back to news page
11 August 2018

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงุทนที่มาเยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ